เอื้องเก้ากิ่ว

เอื้องเก้ากิ่ว  เก้ากิ่วแม่สะเรียง   Dendrobium haniffll  Ridl.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยสูงประมาณ  10 - 30  เซนติเมตร  โคนเรียวคอด   แตกหน่อเจริญเติบโตทางด้านข้าง   ใบออกเรียงสลับตามข้อต้น   ออกดอกตามข้อใกล้ปลายยอด  2 - 3 ดอก  กลีบดอกเป็นสีเหลืองครีม หรือเป็นสีขาวนวล   ดอกกว้าง  6 - 7 เซนติเมตร  ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเมษายนของทุกปี  

การปลูก  นิยมปลูกลงในกระถางกล้วยไม้    ใช้วัสดุปลูก   กาบมะพร้าวแห้งหรือรากของกระเช้าสีดา  รากของเฟินหัสดำ  ถ่านไม้   หรือเกาะติดแก่นไม้    บำรุงปุ๋ยกล้วยไม้ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง 

การเลี้ยง  ควรให้อยู่ในที่โล่งลมพัดผ่านได้ดี  ใช้ซาแลนพรางแสงประมาณ 40-50 %