รองเท้านารีขาวชุมพร
รองเท้านารีขาวชุมพร  Paphiopedilum  godefroyae