กะเรกะร่อนเขา

กะเรกะร่อน  หรือกระเรกระร่อนเขา   Cymbidium dayanum Rchb.f.