สิงโตฟันจัก
สิงโตฟันจัก (มะรุย)  Cirrhopetalum dentiferum (Ridl.) Garay , Hamer & Siegerist1111eeee