กาลันเทปากแดง
กาลันเทปากแดง อั้วนวลจันทร์ปากแดง Calanthe vestitta