สิงโตพู่รัศมี
เอื้องเขี้ยวเสือลาย  Cleisomeria lanatum (Lidl.) ex G. Don