เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

เฟิน สร้อยนารี (เรียกตามชาวบ้านในพื้นที่)

 Lycopodium   วงศ์  Lycopodiaceae 

เป็นไม้เกาะอาศัย พบขึ้นเกาะอยู่ตามคบไม้ที่มีสภาพชุ่มชื้น  ลักษณะลำต้นคล้ายสร้อยนางกรองห้อยยาว  แต่ใบจะใหญ่กว้างและบานกว่าสร้อยนางกรองเล็กน้อย   แตกกิ่งออกเป็นคู่หรือทวิ  เมื่อโตเต็มที่   ส่วนที่ปลายมีสร้อยลักษณะคล้ายช้องนางคลี่  แหล่งที่พบป่าในพื้นที่ชุมพร