เข็มหนู

เข็มหนู กุหลาบดง Smitinandia micrantha (Lindl.) Holtt.

ภาพของน้า "สะแล่ง"