รองเท้านารีช่องอ่างทอง
รองเท้านารีช่องอ่างทอง  Paphiopedilum godefroyae var.ang-thong