รองเท้านารีเหลืองตรัง
รองเท้านารีเหลืองตรัง   Paphiopeailum  godefroyae (God.-Led.) Pfitz.