รองเท้านารีคางกบคอแดง

รองเท้านารีคางกบคอแดง Paphiopeailum  appletonianum (Gower) Rolfe