รองเท้านารีสุขะกุล
รองเท้านารีสุขะกุล    รองเท้านารีปีกแมลงปอ Paphiopeailum Sukhaklii  Schoser & Senghas