รองเท้านารีเหลืองปราจีน

 รองเท้านารีเหลืองปราจีน Paphiopedilum concolor (Bateman) Pfitz. 

ภาพของสมาชิก "เกษตรกร"