สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก
สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก Mastigion fasinator (Rolfe) Garay, Hamer & Siegerist