สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่
สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่  Mastigion fascinator