สิงโตฮานีฟ

สิงโตฮานีฟ  Epicrianthes haniffii (carr) Garay & W.kittr

ภาพของน้า "กริซไม้"