เอื้องชะนี

เอื้องชะนี   มือชะนี  Dendrobium senile Par. & Rchb. F.             

ภาพของคุณ ismaalla