เอื้องแซะภู
เอื้องแซะภู เอื้องแซะดอยปุย Dendrobium bellatulum Rolfe