แกรมมะโตป่า
Cymbidium chloranthum หรือ แกรมมะโตป่า (เรียกตามชาวบ้านในท้องถื่น)