สิงโตอนันดาแดง
สิงโตอนันดาแดง  Bulbophyllum annandalei (rad)