สิงโตเครายาว (ลองกีส)
สิงโตเครายาว (ลองกีส)  Bulbophyllum  longgissimum (Ridi.)  Ridl.