สามปอยขุนตาล
สามปอยขุนตาล  Vanda denisonisna Bens. & Rchb. f.