เอื้องสายสุคนธ์

เอื้องชูคาง  macropodanthus  alatus  ( Holtt. ) Seidenf. & Garay  

ภาพของน้า "กริซไม้"