ภาพเฟิน  
 
หางสิงห์กลายนิวกินี
หางสิงห์กลายนิวกินี
นางกลายนรา
นางกลายนรา
นางกลายนรา
 
สร้อยชุมพร
สร้อยชุมพร
ตานมังกรหรือบ้านมด(ใบแฉก) Lecanopteris sinuosa
ตานมังกรหรือบ้านมด(ใบแฉก) Lecanopteris sinuosa
ตานมังกรหรือบ้านมด(ใบแฉก) Lecanopteris sinuosa
 
ตานมังกรหรือบ้านมด(ใบแฉก) Lecanopteris sinuosa
ตานมังกรหรือบ้านมด(ใบแฉก) Lecanopteris sinuosa
หางสิงห์บลู
หางสิงห์บลู
หางสิงห์บลู
 
ข้าหลวงฟิลิปปินส์ เหลาใบ
ข้าหลวงฟิลิปปินส์ เหลาใบ
สร้อยนารี
สร้อยนารี
ข้าหลวงฟิลิปปินส์
 
ช้องหมี่ญี่ปุ่น
ช้องนางคลี่ฟิลิปปินส์
ทรีเฟินแคระ
กนกนารีอินโด
ข้าหลวงญี่ปุ่น ด่าง
 
นางกลายชุมพร เขาทะลุ
กนกนารี
ใบมะขามฟิลิปปินส์
เขากวางอินโด
Microsorum mermaidtail
 
ช้องหมี่ญี่ปุ่น
ช้องใบจักญี่ปุ่น
ช้องใบจักญี่ปุ่น
นางกลาย พะโต๊ะ
Polypodium fallen